Information til nye medlemmer

Information til nye medlemmer

Parcelforeningen Godthåb 1952 er en kolonihaveforening, beliggende i den sydlige del af Skovlunde langs med Harrestrup å.


Foreningen, der er oprettet i 1952/1953, har skøde på jorden, matr. Nr. 17d og 17e af Skovlunde. Der er 129 parceller på hver ca. 400 m2. Nogle af parcellerne er lagt sammen til dobbelthaver på ca. 800 m2.


Ballerup kommunes lokalplan nr. 059 fra 1990 om "Kolonihaveområdet ved Hanevad" sikrer Godthåbs areal til fritidsformål, kolonihaver. Arealet ligger i landzone. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for bebyggelse, anlæg, beplantning, færdsel m. m.


Bestyrelsen skal påse, at bestemmelserne overholdes. Hvis der skal ombygges eller tilbygges, kan det kun ske efter forudgående skriftlig tilladelse fra bestyrelsen.


Området er kloakeret, og alle har selvstændig afregning af vand. Vand aflæses og afregnes 2 gange om året


Ved den offentlige ejendomsvurdering i 2017 er vurderingen 7.200.000 kr. Det giver en andelsværdi for en enkelthave på ca. 88.000 kr.


Grundværdien for den enkelte parcel, 88.000 kr., udgør medlemmets andel i foreningens samlede ejendom og indgår i prisen ved handel. Foreningen har en gæld på ca. 4.200.000 kr. pr. 31.12.17. Foreningens gæld er udelukkende til etablering af kloaksystem.


På generalforsamlingen hvert år i marts vælges bestyrelse, og der fremlægges årsregnskab samt evt. forslag til ændringer i vedtægter og andre bestemmelser.


Det månedlige kontingent pt. 350 kr., dækker udgifter til ejendomsskat, renovation, vedligeholdelse af fællesområder og andre fællesudgifter.


Medlemmet har ret til at sælge haven, hvorved alle forpligtigelser og rettigheder vedrørende parcellen overgår til den nye ejer. Handelen foregår på kontantbasis, idet man ikke kan få tinglyst pantebreve og lign. Et nyt medlem betaler et indskud på 500 kr. til foreningen.


Foreningens bestyrelse skal medvirke ved overdragelse af haven til ny ejer. Den nye ejer skal være indstillet på, at have en kolonihave og anvende den selv. Havehuset må ikke anvendes som et billigt helårsopholdssted. I lokalplanen er det fastsat, at man skal have en helårsbolig til rådighed.


Medlemmet skal have fast bopæl andetsteds i hovedstadsområdet.


Der udstedes et medlemsbevis, der omhandler rettigheder og forpligtelser.


Formand Anja Bøgh Email: anja1anja@hotmail.com


Tilbage til Love og bestemmelser

 

Parcelforeningen Godthåb af 1952 · Valkyriensvej 6 · 2740 Skovlunde · parcelforeningengodthab@gmail.com